Biz hakda

“Shandong Jiuxing Packing Co., Ltd.”

“Shandong Jiuxing Packing Co., Ltd.” iň ýokary geografiki ýagdaýy bolan meşhur Dünýä Kite paýtagty - Weifangda ýerleşýär we howa menzilleri, duralgalar, Jiaoji we Jiqing demir ýollary gowy ösen we tekiz we giň Çangweý düzlüginde ýerleşýär. daşamak gaty amatly.

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýamyz, her dürli plastik çüýşe gapaklaryny we bir gezek ulanylýan plastmassa çeňňek, plastik çemçe, plastmassa önümleri we ş.m. öndürmekde ýöriteleşendir, ähli işgärleriň ýadawsyz tagallalary bilen öňdebaryjy öndürijileriň birine öwrüldi. Hytaýda plastmassa ýapylmagy, tozansyz önümçilik ussahanasyny ulanyp, her dürli plastik gapaklary öndürmäge ýöriteleşdirilen ed iýilýän ýag çüýşesi gaplary , soýa sousy çüýşe gapaklary, sirke çüýşe gapaklary, künji ýagy çüýşesi, tozan geçirmeýän gaplar, iýmit garyndysy çüýşe gapaklary, ýakymly ysly zatlar, açyk gapaklar, plastmassa gorag gapaklary, çüýşeler üçin ogurlyga garşy gapaklar , şekilli sanjym galyndy bölekleri we ş.m. Şeýle hem ýokary, orta we pes ýylylygy gysyp bolýan plitalar we ýylylygy gysyp bolýan söwda bellikleri, öz-özüne ýelmeýän söwda bellikleri Mundan başga-da, kompaniýamyz, şeýle hem plastmassa çemçe, plastmassa çeňňek ýaly bir gezek ulanylýan plastmassa önümlerini öndürýär.

about-1
about-3
about-4

Kompaniýanyň özbaşdak dolandyrylýan import we eksport hukugyna eýe, şeýle hem, 2008-nji ýylda millet tarapyndan berlen QS şahadatnamasyny aldy we ISO9001 şahadatnamasyny aldy.Kompaniýanyň 116 işgäri bar (umumy işgärleriň 30% -inden gowragy üçin orta, ýokary tehniki işgärler), 20000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, dünýä derejesindäki önümçilik enjamlarynyň 46-dan gowragy bar we bir milliarddan gowrak önüm öndürýär. gapaklar, plastmassa gap-gaçlar we ýylda üç ýüz milliondan gowrak ýylylygy gysyp bolýan plitalar.

IŞLER
GYSGAÇA METERLER
DÜNLD-KLAS ÖNÜMLERI GURAMASY

Köp ýyl bäri bu kompaniýa esasan azyk, ýakymly, tagamly, suw, içgi, çakyr, senagat, derman we saglyk önümleri we käbir howpsuzlyk gapaklary üçin plastmassa gapaklaryny ösdürmäge we öndürmäge bagyşlanýar, köp kompaniýalara uzak möhletli çylşyrymly meseläni çözdi. syzmagy, howpsuzlyk we ş.m.Kompaniýa ösüş strategiýasy hökmünde "ýokary başlangyç nokady, ýokary standart, ýokary hilli" alýar we müşderiler bilen gowy, uzak möhletli, durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýup, işimizi ýeke-täk kriteriýa hökmünde müşderi kanagatlandyrmagyny kabul edýär.Ilki bilen müşderi bilen işleýän kompaniýa, ilki bilen ýokary hilli, içerki we daşary ýurtly müşderilere baryp görmek we gepleşik geçirmek üçin tüýs ýürekden garşy alýar!

Näme üçin bizi saýlamaly?

Siziň üstünlikleriňize ygrarlydyrys!

1. Zawodyň göni satuwy. Marka şahsyýetini ýokarlandyrmak üçin önümlerimiziň köp görnüşi bar, önümler zerurlygy kanagatlandyrmak üçin düzülendir (MOQ esasynda)

2. Iýmit derejesindäki material. Çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

3. Güýçli öndürijilik. Bizde 46 sanjym galyplaýjy maşyn, 3 sany tozansyz sanjym ussahanasy we 100,000 derejeli tozansyz arassalaýyş ussahanasy bar.

4. experienceeterlik tejribe.30 ýyllyk tejribe Plastmassa gapaklary we beýleki plastmassa önümlerini öndürmekde tejribeli we ökde hünärmenler toparyny başdan geçirdik.

5. Hünär derejesini barlamak. Zawodymyzda maşyn we el bilen barlag bar we her önümiň hünärli bolmagy üçin hil gözegçilik usullaryny yzygiderli kämilleşdirýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?