Habarlar

 • Plastic caps are conducive to enhancing brand competitiveness

  Plastiki gapaklar markanyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga amatlydyr

  Çüýşäniň gapaklary gaplaýyş pudagy üçin möhümdir we bazaryň ösmegine itergi berýär.Plastiki çüýşe gapaklary iýmitiň saklanyş möhletini uzaldyp, gaplanan önümiň tagamyny, tagamyny we gurluşyny saklap biler.Geýim, azyk we içgi pudaklary möhüm goşant goşýanlardan biridir ...
  Koprak oka
 • Plastic covers usher in the peak season, rationally arrange production capacity

  Plastmassa iň ýokary möwsümde örtügi örtýär, önümçilik kuwwatyny rasional tertipleşdirýär

  Harytlaryň köpüsi ýaly, plastik çüýşe gapaklary hem bazar we möwsüm aýratynlyklaryna görä möwsümden daşary we iň ýokary möwsüme bölüner.“Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” önümçiligiň ýeterlik bolmazlygy üçin önümçiligi tertipleşdirmeli we inwentarlary sazlamaly ...
  Koprak oka
 • Packaging methods, storage conditions and application requirements of plastic bottle caps

  Gaplamagyň usullary, saklanyş şertleri we plastik çüýşe gapaklarynyň ulanylyş talaplary

  Çüýşe gaplamakda plastik gapaklar möhüm rol oýnaýar.Gowy hilli we işleýşi bolan plastik gapaklar müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.Şonuň üçin gaplama tertibi, saklanyş şertleri we plastmassa gapaklaryň ulanylyş talaplary ...
  Koprak oka
 • why plastic widely used in various packaging field?

  dürli gaplama meýdanynda näme üçin plastmassa giňden ulanylýar?

  Ykdysady derejäniň yzygiderli gowulaşmagy bilen halkyň önümi gaplamak üçin has ýokary we has ýokary talaplary bar.Plastiki gapaklar we ýapgylar giň bazardaky önümleriň esasy gaplaýyş elementidir.Bu giňden ýaýran ...
  Koprak oka
 • Quality is the lifeline of our enterprise

  Hil kärhanamyzyň durmuş ýoly

  Barha güýçlenýän bazar bäsleşigi bilen hil aýratyn möhümdir.“Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” hemişe “hil boýunça ösüş we diri galmak” hil düşünjesine eýerdi.
  Koprak oka
 • Advantages and disadvantages of plastic screw caps

  Plastmassa nurbat gapaklarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Plastiki nurbat gapagy, plastik çüýşäniň gapaklaryndan biridir.Kepkanyň içki halkasynyň sapak gurluşyny ýasamaly we çüýşe sapagy bilen berk baglanyşmaly.Nurbatlaryň gapagy berkidilenden soň, sapaklaryň arasyndaky täsir güýji arkaly sapak gurluşynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyň, ...
  Koprak oka
 • Gowy refleksi effektli plastik gapak

  Plastiki çüýşäniň gapagy azyk gaplamasynyň möhüm bölegi we sarp edijileriň önümler bilen ilki bilen aragatnaşyk saklaýan tarapydyr.Plastiki gapak çüýşeli önümlerde giňden ulanylýar, sebäbi mazmuny howada saklamak, ogurlyga we howpsuzlyga garşy açmak wezipesi bar.Soňky ýyllarda bellik ...
  Koprak oka
 • Lunch meat dust cover

  Günortanlyk etiň tozan örtügi

  Günortanlyk etiň tozan örtügi Adaty günortanlyk etiň üstünde örtük ýok, şonuň üçin supermarketiň tekjesinde markanyň keşbine we sarp edijileriň satyn alşyna täsir etjek kül gatlagy bolar.Tozan örtügi goşmak önümi has doly we owadan etmek bilen çäklenmän, eýsem ...
  Koprak oka
 • Shandong Jiuxing Packing Co., Ltd. is successfully listed in Qilu Equity Trading Center

  “Shandong Jiuxing Packing Co., Ltd.” “Qilu” paýdarlar söwda merkezinde üstünlikli sanawda

  2016-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda irden Weicheng etrap halk hökümetinde dabarada görkezilen “Qilu” paýdarlar söwda merkezi Weicheng etrap kärhanalary, “Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” we beýleki 10 kompaniýa üstünlikli sanawda görkezildi.Qilu paýdarlar söwda merkeziniň başlygy ...
  Koprak oka
 • Leak-proof plastic cap

  Syzdyryjy plastmassa gapak

  Häzirki wagtda plastik halta gaplamagyň ýerine has köp suwuk gurşaw guýulýar.Bir tarapdan, has nepis görünýär we önümi ulanmak we saklamak üçin has amatly edýär.Esasanam iýilýän ýag, soýa sousy, zeýtun ýagy, sirke we ş.m. üçin plasti bilen umumy mesele bar ...
  Koprak oka
 • To congratulate Shandong Jiuxing Packing Co., Ltd. 100,000 clean clean workshop is about to put into use

  “Shandong Jiuxing Packing Co., Ltd.” -ni gutlamak üçin 100,000 arassa arassa ussahana ulanylmaga berilýär

  “Shandong Jiuxing Packing Co., Ltd.” -ni gutlamak üçin 100,000 arassa arassa ussahana ulanylmaga berilýär.2016-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda irden Weicheng etrap häkimliginiň şilondaky “qilu” paýdarlar söwda merkezi merkezleşdirilen sanaw dabarasy geçirildi ...
  Koprak oka