Gaplamagyň usullary, saklanyş şertleri we plastik çüýşe gapaklarynyň ulanylyş talaplary

caps1

Çüýşe gaplamakda plastik gapaklar möhüm rol oýnaýar.Gowy hilli we işleýşi bolan plastik gapaklar müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.Şonuň üçin gaplama tertibi, saklanyş şertleri we plastmassa gapaklaryň ulanylyş talaplary hem möhümdir.

Plastiki çüýşe gapaklarynyň gaplamasy arassa we tozansyz bolmalydyr.Arassaçylyk we howpsuz içki haltalar bilen kartonlara ýerleşdiriler.Belli bir belgä görä gaplanylýar we önümiň degişli şahadatnamasyny degişli önüm maglumatlary ýazmak üçin gaplama gutusynyň bellenen ýerine ýelmeýär.Saklaýyş şertleri nukdaýnazaryndan, plastik çüýşe gapaklarynyň daşky gurşaw talaplary şemalladyş, guratma, ys ýok, hapalanma, zäherli we zyýansyzdyr.Adatça, saklanyş möhleti bir ýyldan köp bolmaly däldir.Saklaýyş möhletinden geçenler ulanylmazdan ozal gaýtadan gözden geçirilmelidir.Çüýşäniň gapagyny pes temperaturada ulanmak zerur bolsa, belli bir ulanyş talaplary bolmaly.Plastiki gapagyň daşky gurşaw temperaturasy 18 than-dan pes bolanda, plastmassa gapagy ulanmazdan azyndan 24 sagatlap 18 than-dan ýokary temperaturada ýerleşdirmeli.

Plastmassa örtükler we ýapgylar barada has giňişleýin maglumat üçin “Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

e-poçta: dacydq@163.com

whatsapp : +86 13963682505


Iş wagty: Noýabr-02-2021