Kondensat üçin plastik gapak

 • SPCA124
 • SPCA123
 • plastic cap for tinplate can (SPCA1160)

  gap-gaç üçin plastmassa gapak (SPCA1160)

  Bu çüýşäniň gapagy gap-gaç gaplary üçin amatly.Çüýşäniň gapagyny amatly ýerde goýuň, soňra möhür bolup bilýän gapjagazyň üstünde goýmak üçin aşak basyň.Topokarky gapagy açyň we önümi dökmek üçin halkany aşak alyň.
 • flip top cap with pull ring (SPCA112)

  ýokarky halka bilen çekiş halkasy bilen aýlaň (SPCA112)

  Bu çüýşäniň gapagy bir bölek gapak ýaly görünýär, ýöne aslynda iki bölekden ýygnalýar.Capokarky gapagy açyň we halkany çekiň, Içindäki suwuklyk dökülip bilner.Soňra gapagy ýapyň we önümi täze saklamak üçin möhür bolup biler.Bu gapak iýilýän ýag gaplamak we içmek üçin ulanylyp bilner
 • plastic cap for Wide bottle neck (SPCB202)

  Giň çüýşäniň boýny üçin plastik gapak (SPCB202)

  Bu çüýşäniň gapagy giň agzy çüýşeler üçin amatlydyr.Iki toplum galyp öndürilenden soň, iki çüýşe gapak ýygnalýar.Çüýşäniň korpusynda aralyk dik zolaklar bar, bu çüýşäniň gapagyny gaty ýokary derejeli edýär. Önüm stilleri, aýratynlyklary we reňkleri düzülip bilner.
 • Two Piece plastic Cap with pull-ring (SPCB203)

  Çekimli iki bölek plastmassa gapak (SPCB203)

  Bu çüýşe gapagy içgi çüýşelerinde ýa-da suw gaplamalarynda gowy ulanylyp bilner.Halkany çykarmak üçin uly açyklyk bar.Önümi dökmek üçin ulanylýar.Kepkany aýlap, önümden çeýe lezzet alyp bilersiňiz.Bu örän amatly., Önümi täze we howadan izolýasiýa edip bilýär.
 • Two Piece plastic Cap with pull-ring (SPCB20)

  Çekimli iki bölek plastmassa gapak (SPCB20)

  Bu çüýşäniň gapagynyň diňe bir bölegi bar ýaly.Aslynda ol iki bölekden durýar.Çüýşäniň gapagynyň üstünde süýşmeýän effekt oýnap bilýän we owadan görünýän dik zolak dizaýny bar.Bu çüýşäniň gapagynyň täze dizaýny bar we amaly ed ony iýip bolýan ýag paketinde ulanyp bolýar.
 • Two Piece plastic Cap with pull-ring (SPCB206)

  Çekimli iki bölek plastmassa gapak (SPCB206)

  Bu önümiň dizaýny, tegelek halkany açmak bilen hemme ýerde açylyp bilinýän tegelek ýag guýýan portdyr.Bu çüýşäniň gapagy, ýag önümleriniň ýag guýmak endikleriniň aýratynlyklaryna laýyk gelýär.Uly göwrümi bar we PET barrel gaplamak üçin amatly. Önüm stilleri, aýratynlyklary we colo
 • Two Piece plastic Cap with pull-ring (SPCB208)

  Çekimli iki bölek plastmassa gapak (SPCB208)

  Bu önüm iki bölekden durýar.Aşaky gapak çüýşäniň agzyna berkidilip, aýrylyp bilinmez.Upperokarky gapagy aýlanmak arkaly aýryp ýa-da nurbat edip bolýar.Önüm iki jübüt galypdan ýasalandygy sebäpli, iki gapak müşderilere görä iki dürli reňkde saýlanyp bilner
 • plastic cap for oil (SPCA120)

  ýag üçin plastmassa gapak (SPCA120)

  Bu çüýşäniň gapagy iýmit bilen gönüden-göni habarlaşyp bilmek üçin iýmit derejesindäki PE çig malyndan , ýaşyl reňkli.Bu önüm soýa sousy, künji ýagy, zeýtun ýagy, akja ýapragy ýagy we ş.m. ýaly dürli iýilýän ýag gaplamalarynda giňden ulanylyp bilner.Çüýşäniň gapagynyň gapagyny açyň, içindäki önüm dökülip bilner
 • plastic flip-top cap (SPCA118)

  plastmassa gapak (SPCA118)

  Bu çüýşäniň gapagy has ýokary çüýşäniň agzy üçin amatlydyr.Ulanylanda, çüýşäniň gapagyny amatly ýagdaýda goýuň we çüýşäniň agzyna basyň.Bu çüýşäniň gapagy diňe bir näzik görünmän, eýsem ýokary derejeli we kämilleşdirilip bilner.Bu önüm gaplamasynyň temperaturasy.
 • plastic flip-top cap (SPCA115)

  plastmassa gapak (SPCA115)

  Bu plastmassa gapak iki bölek bilen bölünýär, iki galypdan öndürilmeli, biri çüýşäniň agzyna basylýan esasy gapak, ýokardaky gapak bolsa nebit önümleri üçin açylýar we ýapylýar.Bu önümiň esasy aýratynlygy, gapagyň we bazanyň birmeňzeş bolmazlygydyr.
123Indiki>>> Sahypa 1/3