gap-gaç üçin plastmassa gapak (SPCA1160)

Gysga düşündiriş:

Bu çüýşäniň gapagy gap-gaç gaplary üçin amatly.Çüýşäniň gapagyny amatly ýagdaýda goýuň we möhür bolup bilýän gapjagazyň üstünde berkitmek üçin aşak basyň.Topokarky gapagy açyň we önümi dökmek üçin halkany aşak alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Haryt kody : SPCA116
Material: PE
Görnüşi: Topokarky gapagy çekiji halka bilen süýşüriň
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (iýilýän ýag çüýşesi , soýa sousy çüýşesi , sirke çüýşesi , künji ýagy çüýşesi , iýmit garyndysy çüýşesi we ş.m.)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa
Aýratynlyk: 1.Nok dökülme, möhürde oňat öndürijilik.2 Çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.3.Plastik gapaklaryň käbiri size zerur akymy dolandyrmak funksiýasyna eýedir.

4. ýapylýan ýerlerimiziň köpüsi, önümiň bitewiligini kepillendirýän subutnamalar bilen enjamlaşdyrylan;

5.Plastik gapaklaryň käbiri damjasyz aýratynlyga eýe, önüme arassa guýmak üçin damjasyz dodak hödürläň;

Aýratynlyk:

1.Nok dökülme, möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Bu çüýşäniň gapagy gap-gaç gaplary üçin amatly.Çüýşäniň gapagyny amatly ýagdaýda goýuň we möhür bolup bilýän gapjagazyň üstünde berkitmek üçin aşak basyň.Topokarky gapagy açyň we önümi dökmek üçin halkany aşak alyň.Bu önüm hiç hili senagat ýa-da gaýtadan işlenen materialsyz, zäherli we tagamsyz, ekologiýa taýdan arassa iýmit derejesindäki çig maldan ýasalýar we hili kepillendirilýär. Önüm stilleri, aýratynlyklary we reňkleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.

Dürli reňkdäki ýapgyly gapaklary we plastmassa çüýşe gapaklaryny satýarys. Haýsydyr bir sorag bilen habarlaşmakdan ýa-da adaty bahany almakdan çekinmäň.


  • Öňki:
  • Indiki: